Generelle vilkår og betingelser

SALGSBETINGELSER
Priser
01.Alle priser er å forstå pr. stk., eksklusive merverdiavgift og frakt, og kan endres uten forutgående varsel.
02. Ved netto ordreverdi under kr 500,- belastes et ekspedisjonsgebyr på kr 45,-.

Betalings- og leveringsbetingelser
03. Dersom ikke annet er avtalt er normal betalingsbetingelse: Netto pr. 20 dager. Ved for sen betaling belastes morarenter iht. lov. Purregebyr belastes med kr 50,-.
04. Dersom ikke annet er avtalt er normal leveringsbetingelse: FOB Horten.
05. Vi forbeholder oss retten til å sende de bestilte varer pr. postoppkrav/etterkrav dersom fi rmaet/personen ikke er kjent av oss, eller har uoppgjorte, forfalte poster. Vi kan også benytte oss av dette desom netto ordreverdi er under kr 500,- eks. mva..
06. Forsikring av vareforsendelse kun etter kjøpers skriftlige ordre.

Reklamasjon og retur av varer
07. Reklamasjon må skje umiddelbart etter varens mottagelse, dog ikke senere enn 7 kalenderdager.
08. Reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikkasjons- og materialfeil. Retur av varer må være godkjent av oss på forhånd. Retursendingen må følges av oppgave med opplys ning om: Ordre/fakturanummer, varenummer, antall, navn hos avsender, årsak til retur.
09. Dersom årsaken til returen ikke skyldes selger, forbeholder vi oss retten til å beregne oss et returbegyr på 15% av verdien på returnerte varer.
10. Returfrakt betales av avsender. Dersom returårsaken ligger hos oss, skal våre fraktleverandører brukes.
11. Spesialproduserte varer taes normalt ikke i retur.
12. Skaff e- og bestillingsvarer taes normalt ikke i retur.

Leveringstid
13. De bekreftede leveringstider er å anse som tilnærmet, og vi ansees ikke som erstatningspliktig ved overs kridelse av denne. Vi påtar oss intet erstatningsansvar ved forsinket leveranse, som skylde forhold utenfor vår makt å kontrollere (force majeure).

Salgspant
14. De leverte varer forblir vår eiendom inntil de er fult betalt med tillegg av renter og omkostninger. Aksept o.l. ansees ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet (jfr. Lov om pant av 08.02.80 § 2).

Generelt
15. Konstruksjonsendringer kan foretas uten varsel.
16. Det taes forbehold om eventuelle trykkfeil.
17. For øvrig gjelder norsk lov om kjøp i næring.

Blickle Norge AS