Produktinformasjon

iht. produktansvarslov

All informasjon om Blickle-produkter i denne katalogen må tas hensyn til ved evaluering av produsentens ansvar og forpliktelser vedrørende produktene sine, særlig i henhold til avsnitt 4 i produktansvarsloven og avsnitt 3(2) i produktsikkerhetsloven. Produsenten vil ikke være ansvarlig hvis det ikke tas hensyn til denne informasjonen.

1.0 Produktinformasjon og tiltenkt bruk

Hjul og trinser er definert som komponenter som kan skiftes ut, og kan festes til enheter, møbler, transportsystemer eller lignende produkter for å gjøre dem mobile. Denne produktinformasjonen er relatert til hjul og trinser, spesielt passivt styrte hjul (svingbare hjul), for kjøretøy og utstyr som midlertidig flyttes for hånd (objekter) i gangfart (4 km/t), og ikke for permanent bruk. I forbindelse med denne produktinformasjonen brukes hjul og trinser på følgende områder:

 • bolig:
  • f.eks. sitteplasser, boligmøbler
 • tjenestesektoren:
  • generelle tjenester, for eksempel traller, kontormøbler
 • sykehus:
  • for eksempel sykehussenger
 • industri:
  • for eksempel transportvogner for middels og tung belastning

Tiltenkt bruk inkluderer riktig installering:

a) Produktet må festes til objektet på alle tilgjengelige punkter.

b) Objektet må være tilstrekkelig stabilt på disse punktene.

c) Installeringen må ikke hindre eller endre produktets funksjonalitet.

d) Svingbare hjul må installeres på en slik måte at de dreier rundt en vertikal akse.

e) Faste hjul må installeres på en slik måte at hjulakslene er på linje.

f) Alle hjul på et objekt må ha samme byggehøyde. Hvis faste hjul også er montert, kan bare hjul anbefalt av produsenten for dette formålet, installeres.

g) Hjul laget av termoplastisk polyuretan (TPE), inneholder olje og kan føre til misfarging av sensitive overflater.

Spesialversjoner må brukes til våtrom, bruksområder i nærheten av sjøen, utstyr eksponert for elementene eller i aggressive miljøer som fører til økt korrosjon.

Med mindre andre temperaturområder for standardprodukter er angitt i katalogen eller på nettstedet www.blickle.com, er Blickle-produkter egnet for bruk i et temperaturområde mellom 5 °C og 30 °C. For bruk utenfor dette temperaturområdet må produktene være angitt i spesialdesign. Standardprodukter må ikke eksponeres for den normerte belastningen under disse forholdene.

Hjulet, bøylen, bremsen og akselalternativene utgjør én funksjonell enhet. Blickle påtar seg bare ansvar for originalprodukter.

Kundene må ta alle mulige belastninger med i beregningen ved valg av hjul. Hvis de ikke tas med i beregningen, må ekstra sikkerhetsfaktorer brukes (se Hjulguide).

2.0 Feil bruk

Følgende situasjoner er eksempler på feil bruk av hjul og trinser:

a) Hjulene brukes til å bære last over maksimum belastningskapasitet i katalogen og på nettstedet.

b) Produktet brukes på et uegnet og ujevnt gulv.

c) Produktet brukes ved temperaturer som er for høye eller for lave.

d) En enhet flyttes med makt mens bremsen er aktivert eller hvis bremsen brukes til å senke farten.

e) Produktet kan påvirkes av spesielt aggressive stoffer.

f) Produktet påvirkes av uvanlig tung belastning som følge av støt eller fall.

g) Fremmedlegemer kan trenge gjennom press-on-ringene.

h) Hjulene brukes i svært høy hastighet.

i) Det gjøres endringer som ikke er godkjent av produsenten.

j) Hjulene utsettes for mekanisk skade på grunn av eksterne faktorer eller et sammenstøt.

k) Bruk av omfattende sidekrefter.

Bremsen på hjulene med brems i alle serier er ikke beregnet på å sikre transport og lasting i lastebiler, varebiler eller andre transportmidler. Brudd på denne instruksjonen kan føre til skade på bremsefunksjonen.

3.0 Produktytelse

Hvis det ikke er gitt noen spesifikk informasjon om produktytelse på nettstedet eller i katalogene, brosjyrene, tjenestebeskrivelsene o.l., må du kontakte oss for å finne ut om hjulene og trinsene eller tilhørende komponenter oppfyller kravene dine. Du finner retningslinjer i de relevante DIN-, ISO- og EN-standardene. Kundespesifikke design kan avvike fra kravene definert i de relevante standardene.

Til forskjell fra standardtilnærmingen for hjul og trinser er bremsestyrken til hjul med bremsesystem designet for å sikre optimal balanse mellom bremsestyrke og lav aktiveringsstyrke.

4.0 Produktvedlikehold

Anbefalt årlig vedlikehold / inspeksjon:

 1. Smøring bør utføres én gang i året for produkter med smørenippel, til en liten mengde fett kommer ut av lagrene. Vi anbefaler å bruke et kalsiumkompleksbasert universalfett (som Renolit CX-EP 2) med et temperaturområde mellom -30 °C og 140 °C. Vi anbefaler å bruke et annet fett hvis produktet brukes under andre forhold.
 2. Kontroller at alle skruefestene sitter fast.
 3. Kontroller at hjulet, svingkransen, låsen, retningssperren, bremsene og andre elementer fungerer som de skal.
 4. Kontroller spillklaringen i hjullageret og svingkransen, ideelt i henhold til DIN EN 12530 til 12533. (ISO 22881 to ISO 22884)
 5. Kontroller lufttrykket i luftgummihjul i henhold til nettstedet eller katalogen.
 6. Inspiser massive gummidekk og baner og se etter slitasje og abrasjon. Retningslinje: maks abrasjon < 1/2 banetykkelse.

Vi anbefaler å gjennomføre de ovennevnte tiltakene oftere hvis du bruker produktet under forhold som ikke er standard.

Rengjøringsmidler kan bare brukes hvis de ikke inneholder stoffer som kan føre til skade eller korrosjon.

Hjul og tilhørende komponenter må byttes ut så snart de begynner å fungere dårlig.

5.0 Produktoverensstemmelse

Oppdatert informasjon om retningslinjer og standarder relatert til produktsikkerhetskrav og tekniske krav til markedstilgang (f.eks. ATEX, REACh, RoHS, PAK / GS) er tilgjengelig på www.blickle.com.

6.0 Plikt til å gi informasjon og instruksjoner

For å være i samsvar med plikten til å gi informasjon, instruksjoner og retningslinjer for vedlikehold i henhold til produktansvarsloven, leverer vi følgende:

 • til forhandlere:
  kataloger og nettstedet med produkt- og brukerinformasjon
 • til behandlere:
  kataloger og nettstedet med produkt- og brukerinformasjon
 • til brukere:
  produkt- og brukerinformasjon

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettstedet: www.blickle.com.

For å sikre at hjul og trinser fungerer som de skal

 • Forhandlere er forpliktet til å overholde denne produktinformasjonen (se 1.0–5.0) og brukerinformasjonen. De må også be om denne informasjonen fra produsenten og om nødvendig videreformidle den til behandlere.
 • Behandlere er forpliktet til å overholde denne produktinformasjonen (se 1.0–5.0) og brukerinformasjonen. De må også be om denne informasjonen fra produsenten og om nødvendig videreformidle den til brukere.

Diagrammer, tegninger, dimensjoner o.l. kan endres og oppgis derfor på et ikke-bindende grunnlag. Vi forbeholder oss retten til å foreta designrelaterte endringer i henhold til tekniske fremskritt.